انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه های مختلف حقوق مالكيت فکری در ایران و افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شده است.
Iranian Intellectual Property Law Association (IRIPLA) has been founded to promote teaching and researches in various fields of intellectual property law in Iran and to increase public awareness regarding the importance and necessity of legal protection of research results and scientific outcomes and respect for moral and economic rights of authors of literary and artistic works.